Práce

Těleso nebo pole( např. gravitační pole Země ) koná práci, jestliže působí silou na jiné těleso a přemisťuje ho po určité dráze. Pro stálou silu F, která působí ve směru přímé dráhy s, určíme práci jako součin velikosti síly a dráhy :
W = F • s
Jednotkou práce je joule ( J ).


Příklad 1:
Jakou práci vykonala maminka, když stálou silou 20 N vezla kočárek 250 m po přímém vodorovném chodníku?

F = 20 N
S = 200 m
W = ?

W = F • s
W = 20 • 200
W = 4000 J = 4 kJ

Maminka vykonala práci 4 kJ.


Příklad 2 :
Jakou práci vykoná prodavač, když zdvihne bednu s láhvemi o hmotnosti 25 kg rovnoměrným pohybem svisle vzhůru na polici ve výšce 1,5m?

m = 25 kg
s = 1,5 m
W = ?

F = m • g
F = 25 • 10
F = 250 N

W = F • s
W = 250 • 1,5
W = 375 J

Při zvedání bedny vykonal prodavač práci 375 J.

Zpět na učivo