Polohová energie

Polohová energie tělesa souvisí s jeho polohou, např. v gravitačním poli Země. Těleso o hmotnosti m zdvižené do výšky h nad povrchem Země má polohovou energii Ep = m • g • h. Polohová energie tělesa, které je na povrchu Země ( h = 0 ), je nulová (Ep = 0 ).
Aby těleso získalo polohovou energii, musíme vykonat určitou práci a změnit polohu tělesa. Stejně velikou práci pak může vykonat těleso při návratu do původní polohy.
Protažené nebo stlačená pružina má polohovou energii průžnosti. K protažení nebo stlačení pružiny musíme vykonat určitou práci. Stejně velkou práci vykoná pružina po uvolnění a její prodloužení zanikne. Uvolněná pružina má nulovou polohovou energii pružnosti.
Také stlačený plyn nebo pružně zdeformované těleso, např. stočené ocelové péro nebo napjaté gumové lanko, mají polohovou energii pružnosti, která se projeví tím, že při návratu do původního tvaru, mohou konat práci.


Příklad :
Dominik vyjel výtahem z prvního do druhého poschodí. Vzdálenost mezi poschodími je 3 m a Dominik má hmotnost 50 kg. Jakou má Dominik polohovou energii?

m = 50 kg
h = 3 m
Ep = ?

Ep = m • g • h
Ep = 50 • 10 • 3
Ep = 1 500 J

Dominik má polohovou energii o hodnotě 1 500 J.Zpět na učivo