Látky jsou složeny z částic

Všechny látky josu složeny z částic nepatrných rozměrů. Částice látek se neustále a neuspořádaně pohybují. O tomto pohybu částic nepřímo svědčí Brownův pohyb a difuze.
V pevných krystalických látkách jsou částice pravidelně uspořádány, což se navenek projevuje vytvářením krystalů. Vzájemné silové působení částic omezuje jejich pohyb na kmitání kolem pravidelně uspořádaných poloh. Silově působení mezi částicemi brání změně tvaru pevných těles.
V kapalinách nejsou částice pravidelně uspořádány a mohou se vzájemně snadněji přemisťovat než v pevných látkách. Proto snadno mění svůj tvar, jsou tekuté. Protože jsou částice kapalin ( stejně jako částice pevných látek ) blízko sebe, jsou kapaliny prakticky nestlačitelné.
V plynech se částice pohybují volně a zcela neuspořádaně. Vzájemně na sebe působí jen zcela nepatrnými přitažlivými silami. Proto jsou plyny rozpínavé a snadno stalčitelné. Po určité době vyplní nejen celou nádobu, ale i např. místnost.Zpět na učivo