Posuvné účinky síly


Působí-li na těleso síla, mění se jeho rychlost. To znamená, že se uvede těleso z klidu do pohybu, nebo se pohyb tělesa urychlí, zpomalí, zastaví nebo se změní jeho směr. Čím větší síla po určitou dobu na těleso působí, tím je změna jeho rychlost i větší. Čím větší má těleso hmotnost, tím je změna jeho rychlosti působením síly po určitou dobu menší. Proti pohybu těles působí brzdné síly – třecí síly nebo odporové síly.


Zákon setrvačnosti

Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém. Jestliže na ně nepůsobí jiná tělesa silou nebo síly působící na těleso jsou v rovnováze.


Zákon vzájemného působení dvou těles

Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první stejně velkou silou opačného směru. Síly vzájemného působení současně vznikají a současně zanikají. Každá z nich působí na jiné těleso. Síly vzájemného působení dvou těles působí vždy na dvě různá tělesa, proto se nemohou ve svých účincích rušit – nejsou v rovnováze.
Zpět na učivo