Radioaktivita

Radioaktivita je vyzařování jaderného záření nestabilními jádry atomů. Záření alfa, které je proudem částic alfa, je málo pronikavé, ale je nebezpečné, působí-li uvnitř organismu.
Záření beta je tvořeno proudem rychle letících elektronů nebo pozitronů a pohlcuje se již tenkým plechem.
Nejpronikavější je záření gama a záření neutronové.
Radionuklidy se samovolně přeměňují na nuklidy jiné.
Doba, za kterou se přemění právě polovina z celkového počtu jader radionuklidy, je poločas přeměny.
Kromě přirozených radionuklidy lze vyrábět i radionuklidy umělé.Zpět na učivo