Základní geometrické útvary

 

 

1)      bod – označujeme ho tiskacími písmeny velké abecedy

 

A                    

x

                                   B

                                                           x

 

2)      přímka – označujeme ji tiskacími písmeny malé abecedy, nebo pomocí dvou bodů.

Nikde nezačíná a nikde nekončí ( nemá počáteční ani konečný bod ).

 

                                   M                    N                                           

                                                                                                    p 

p … přímka p

                                      MN … přímka MN

 

3 ) rovina – označujeme ji pomocí tří bodů nebo bodu a přímky

 

4 ) Vzájemná poloha bodu a přímky

 

a) bod náleží přímce ( bod leží na přímce ) :

           

                                               A

                                                                          p

 

b) bod nenáleží přímce ( bod neleží na přímce ) :

           

                                                                             p

 

                                   A

                                   x

 

 

5 ) Vzájemná poloha dvou přímek

 

a) rovnoběžky – nemají žádný společný bod

 

                                                                 a 

                                                                 b

 

b) různoběžky – mají jeden společný bod

 

                          o                                           p

 

 

 

c) kolmice – mají jeden společný bod, přímky svírají úhel 90°

                                       m

 

                                                                          n

 


 

d) splývající přímky – všechny body mají stejné

 

                                                                          k = l

 

 

Odvozené geometrické útvary

 

1 ) polopřímka – bod rozdělí přímku na dvě polopřímky ( navzájem opačné ), má počátek

                                 C                    B

                                                                                a

 

                                     BC

                                B ... počátek polopřímky

 

2 ) úsečka – má počátek i konec, vznikle složení dvou opačným polopřímek

                                     K                                    L

                                                                                                        a

 

                                KL

                        K, L ... krajní body úsečky

 

 

3 ) polorovina – přímka p rozdělí rovinu na dvě poloroviny ( navzájem opačné )


Zpět na učivo